Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

Zajęcia dodatkowe

Już od  marca br. nauczyciele-specjaliści Szkoły Podstawowej nr 3 będą realizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dla uczniów szkoły. Dodatkowe zajęcia mają na celu wsparcie uczniów oraz przygotowanie ich do nauki w nowej „popandemicznej” rzeczywistości, gdyż zarówno Państwo jako rodzice
i my nauczyciele, zauważamy liczne problemy związane z funkcjonowaniem uczniów
w dzisiejszym czasie.
Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów wszystkich klas i będą prowadzone głównie
w formie zabawowej i projektów, tak aby były jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów
Zajęcia będą prowadzone w szkole, przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone będą od marca do grudnia 2022r.
Proszę Państwa o zgłaszanie dzieci na w/w zajęcia. Informację proszę przekazać w dzienniku elektronicznym do wychowawców, pedagogów i psycholog. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz wskazane przez rodzica zajęcia z listy powyżej umieszczonej. Rodzic może wskazać dla dziecka kilka zajęć. W zależności od ilości zgłoszeń, specjaliści będą ustalać grupy.
Szczegółowe kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U 2022.poz. 339).